مراحل دریافت هزینه های درمانی پاراکلینیکی(سرپایی)

نحوه دریافت این هزینه ها در مراکز درمانی طرف قرارداد

۱-مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه گر اول خود(تامین اجتماعی، خدمات درمانی، و سایر) و بیمه ایران

۲- مراجعه به بخش پذیرش و یا صندوق مرکز درمانی و ارائه کد ملی و یا دفترچه بیمه گر اول خود(تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و …) و معرفی خود به عنوان بیمه شده بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران

۳- کلیه هزینه های درمانی شما در این مراکز از طرف بیمه گر اول و بیمه ایران(تاسقف قرارداد) پرداخت می گردد و شما هیچ هزینه ای پرداخت نخواهید کرد

نحوه دریافت این هزینه ها در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد

۱-مراجعه به مراکز درمانی  غیر طرف قرارداد با بیمه ایران

۲-انجام اقدامات درمانی در مرکز درمانی

۳- ارائه مدارک درمانی در کمتر از ۳۰ روز از تاریخ انجام اقدامات درمانی به بیمه گر تکمیلی در محل تعیین شده

نحوه دریافت هزینه های درمانی در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد

۱- مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد با بیمه ایران 

 

۲-انجام کلیه اقدامات درمانی و پرداخت هزینه ها 

 

۳-ارائه مدارک درمانی و صورتحساب خود به این مرکز

 

۴-دریافت سهم بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران بعد از ۱۰ روز

نحوه دریافت هزینه های درمانی در مراکز درمانی طرف قرارداد

۱-آگاهی از طرف قرارداد بودن مرکز درمانی با بیمه ایران و مراجعه به بخش صندوق و یا پذیرش بیمارستان

۲-ارائه کد ملی و یا کارت بیمه درمان تکمیلی خود به بخش مربوطه

۳-کسر سهم بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران ، از کل صورت حساببیمارستانی ، توسط واحد حسابداری بیمارستان

توجهدر این مراکز سهم بیمه ایران از کل هزینه درمانی شما کسر شده و مرکز درمانی پرداخت شده است و دیگر نیاز به ارائه مدارک درمانی خود همچون گذشته به بیمه ایران جهت دریافت هزینه ها نمی باشد

هزینه های بیمــــــارستانی

مدارک لازم جهت دریافت هزینه های بیمارستانی در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه ایران

* اصل صورت حساب

* خلاصه پرونده

* شرح و وضعیت اتاق عمل

* لیست داروها و لوازم پزشکی بخش

* لیست دارو ها و لوازم مصرفی پزشکی اتاق عمل

* کلیه مدارک مربوط به اقدامات پاراکلینیک

* برگ بیهوشی

* برگ شرح حال

* اصل فاکتور لوازم خریداری شده ممهور به مهر بیمارستان ، پزشک معالج، و فروشگاه لوازم پزشکی( جهت پروتز)

پس از دریافت هزینه های درمانی بیمه شده مبلغ تایید شده حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز به حساب بیمه شده اصلی واریز می گردد